Missie & Visie

Missie

 

Waar INNA Vlaanderen voor gaat

 

 

Wij bij INNA Vlaanderen willen het taboe dat nog op verslaving rust verder helpen doorbreken en de dialoog op gang brengen.  Via een online en offline platform met activiteiten en inspiratie krijgen betrokkenen de mogelijkheid om hun isolement te doorbreken.

 

Wij willen er zijn voor alle naasten van mensen met een verslaving.  Door naasten te helpen groeien in bewustzijn en hen aan te moedigen tot zelfreflectie en het opnemen van de eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden, kunnen zij actief de nodige stappen zetten in het transformeren van niet-voedende patronen en hun eigen leven en welzijn in handen nemen.

 

Wij willen het algemeen welzijn vergroten rond de effecten van een verslaving op de naasten, die achter gesloten deuren vaak grote verantwoordelijkheden en lasten dragen en als het ware niet-erkende "mantelzorgers" zijn.

 

Wij werken systeemgericht en willen de kloof helpen dichten tussen mensen met een verslaving enerzijds en hun familie en naasten anderzijds.  Deze kloof is door het spanningsveld tussen beide vaak erg groot en schijnbaar onoverbrugbaar.  Door niet alleen met de persoon met een verslaving aan de slag te gaan, maar ook de omgeving bewust te maken van het eigen aandeel in de dynamiek (moeilijk grenzen trekken, co-dependency, ...), kan de kloof overbrugd worden en kan diepgaande verandering plaatsvinden in het hele systeem.  Ook deskundige bemiddeling kan ingezet worden in het komen tot dialoog en werkbare afspraken.

 

Ook op de werkvloer zijn de gevolgen van middelengebruik en verslaving niet te miskennen.  Wij bij INNA Vlaanderen ondersteunen bedrijven bij het actief inzetten op het psychosociaal welzijn van hun medewerkers.

 

Wij zetten in op een multidisciplinaire samenwerking tussen de hulpverlening voor verslaafden enerzijds en de eigen werking met de naastbetrokkenen anderzijds.  Waar beide partijen gericht en met de juiste ondersteuning met hun proces aan de slag gaan, kunnen zij elkaar vervolgens met meer openheid op gemeenschappelijke grond ontmoeten en wordt herstel van de relaties mogelijk.

 

Visie

 

Waar INNA Vlaanderen voor staat

 

Samenleven of omgaan met een dierbare verslaafde kan een ontzettend stressvol en uitdagend proces zijn.  Het taboe en stigma op verslaving zorgt er bovendien voor dat de drempel om hulp te zoeken hoog is.

 

Waar in het zorglandschap reeds heel wat gerichte hulp bestaat voor mensen met een verslaving, bieden wij bij INNA Vlaanderen ondersteuning en zorg op maat voor alle partners, familieleden en naasten van een dierbare met een verslaving.

 

Wij geloven dat vertrouwen en verantwoordelijkheid dé sleutels zijn tot harmonieus samenleven.  Vertrouwen in jezelf én in de ander.  En ook: zelfbewust je eigen verantwoordelijkheid opnemen, in kwetsbaarheid en in kracht.

 

Pas wanneer zowel de verslaafde als de naaste(n) in beweging komen en ieder de verantwoordelijkheid voor het eigen aandeel in de situatie en de dynamiek opneemt, kan werkelijke verandering plaatsvinden en kan het systeem met zijn vaak erg gespannen relaties tot herstel komen.